הנחיות להתקנת מערכת טעינה לרכב חשמלי

הנחיות אלו של מנהל מינהל החשמל מפרטות את הכללים להתקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי.
הגדרות 1 .לעניין הנחיות אלה –
"אבזר" – פריט של ציוד חשמלי;

"דרגת הגנה IK – "דרגת הגנה כמשמעותה בתקן IEC

"דרגת הגנה IP – "דרגת הגנה כהגדרתה בתקן ישראלי ת"י 60529

פרסום

"התקנה סמויה" – התקנה של כבל שאינה נראית לעין בתוך אדמה, קיר, תקרה, רצפה, מחיצה, צינור או מובל אחר הרציפים לכל אורכם, ללא אפשרות פתיחת פתחים, הורדת מכסים או סילוק מחיצות, אלא באמצעות כלים בלבד;

"התקן טעינה" – מכשיר חשמלי מיטלטל ייעודי המשמש לטעינת רכב חשמלי המיועד למצב
פעולה 2( 2 MODE ,)כמשמעותו בתקן 1-61851 IEC בכפוף לאמור בהנחיות אלו;

"התקנה קבועה" – התקנה שאינה נותנת אפשרות להעברת הציוד המותקן או העתקתו אלא
על ידי שימוש בכלים;

"דרגות ההגנה שמספקות מעטפות )קוד IP")

"מצב פעולה" )MODE – )מצב פעולה לטעינת רכב חשמלי כמשמעותו בתקן 1-IEC61851;

"מעגל סופי לטעינה" – מעגל המזין מערכת טעינה באופן בלעדי ושתחילתו בלוח הקרוב לה וסיומו בעמדת הטעינה עצמה או בבית תקע המזין התקן הטעינה;

"מערכת טעינה" – מערכת ייעודית לטעינת רכב חשמלי הכוללת, בין היתר, עמדת טעינה או התקן טעינה, תקע, בית תקע, מחבר לרכב חשמלי, כבלים ואמצעי הגנה בפני חישמול;

"מערכת ניהול כבילה" – מערכת שמטרתה להגן על כבל טעינה מנזק מכני ושכוללת מקום ייעודי להנחת הכבל וארגונו בזמן אי שימוש;

"מקום סכנה מוגברת" – מקום שבו התנאים ותהליכי העבודה וכל גורם אחר מגדילים באופן ניכר את הסכנה להלם חשמלי, לשריפה,להתפוצצות ולפגיעה מכנית וכימית במתקן חשמלי;

"נקודת חיבור" – נקודת קצה בהתקנה קבועה המיועדת לטעינה של כלי רכב חשמלי, כגון בית תקע או מחבר לרכב חשמלי;

"עמדת טעינה" – מכשיר חשמלי ייעודי לטעינת רכב חשמלי המותקן בהתקנה קבועה. עמדת )MODE 4( IEC61851-23 בתקן או( MODE 3( IEC61851-1 תקן בדרישות תעמוד הטעינה בכפוף לאמור בהנחיות אלו;

"רכב חשמלי" – רכב מסוג M או N כמשמעותו בתקנה 271א לתקנות התעבורה, התשכ"א–1961 המונע באופן מלא או חלקי מאנרגיה חשמלית;
"מקום ציבורי" – מקום אליו יש גישה לקבוצה בלתי מוגדרת של אנשים;

"שינוי יסודי" – שינוי באמצעי ההגנה בפני חישמול, החלפה או הוספה של אבזר, תוכנה או חומרה המביאה לידי הגדלת הספק הטעינה ביחס להספק שהיה בעת ההפעלה הראשונה של מערכת הטעינה, החלפה או שינוי של קונסטרוקציה של עמדת הטעינה;

טעינת רכב חשמלי
.2
א( טעינת רכב חשמלי תבוצע באמצעות מערכת טעינה בלבד. בטעינה כאמור נאסר השימוש בכבל מאריך;
ב( טעינת רכבים במקום ציבורי תתבצע באמצעות עמדת טעינה בלבד;
ג( במקום שאינו ציבורי ניתן להשתמש בהתקן טעינה בהתאם לאמור בתקנה 9;
ד( לנקודת חיבור במערכת טעינה לא יחובר יותר מרכב אחד בכל נקודת זמן נתונה;

תכנון, התקנת ותחזוקת מערכת טעינה
.3
א( תכנון, התקנה, תחזוקה וכל עבודת חשמל אחרת עבור מערכת טעינה תבוצע בידי בעל רישיון חשמלאי מתאים לגודל המיתקן, אך לא פחות מבעל רישיון חשמלאי מוסמך, לפי הוראות תקנות החשמל )רישיונות(, התשמ"ה – 1985;
ב( אבזרים במערכת הטעינה יהיו בהתאם לתקן החל עליהם, ובכפוף למפורט בהנחיות אלו;
ג( באחריות בעל מערכת הטעינה, מחזיקה או מפעילה, לשמור את תכניות מערכת הטעינה, לרבות התוואי הסופי של תשתית החשמל הטמונה בקרקע, ציון מיקום עמדות הטעינה, לוחות וארונות חשמל, הסתעפויות וכדומה, בכדי לאפשר איתור התשתיות בעתיד;

התקנת עמדת או התקן טעינה
.4
א( עמדת טעינה תקובע על משטח יציב, לרבות: מבנה, קיר או עמוד;
ב( התקן טעינה יונח או יותקן בזמן הטעינה על משטח יציב, לרבות: מבנה, קיר או עמוד;

הזנת עמדת טעינה או התקן
.5
א( מערכת טעינה תוזן על-ידי מעגל סופי לטעינה בלבד;
ב( מעגל סופי לטעינה יהא עשוי מכבל בלבד, הכבל יהיה שלם לכל אורכו. כניסת הכבל לעמדת הטעינה תתבצע באמצעות התקן מבודד ייעודי;
ג( מעגל סופי לטעינה יהא מוגן באמצעות מפסק אוטומטי או מפסק אוטומטי זעיר;
ד( מעגל סופי לטעינה יותקן בהתקנה סמויה בלבד;
ה( מערכת טעינה תשולט באופן שיאפשר זיהוי של הלוח ממנו היא מוזנת;
ו( נקודת חיבור בעמדת הטעינה תוגן מפני זרם יתר;
)ז( נקודת חיבור בעמדת הטעינה במקום ציבורי תוגן מפני מתח יתר;

הגנה בפני חישמול
.6
א( נקודת חיבור בזרם חילופין תוגן באמצעות מפסק מגן בלעדי מטיפוס A לפי ת"י 1-61008 או ת"י 1-61009 ,המופעל בזרם דלף העולה על 0.03 אמפר;
ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( במערכת טעינה המצוידת בבית תקע או במחבר לרכב חשמלי לפי 62196 IEC ,ושאינה כוללת הגנה מתאימה מפני זליגת זרם ישר, יותקן אחד
מאלה:

1 )מפסק מגן מטיפוס B לפי 62423 IEC;
2 )מפסק מגן מטיפוס A ,יחד עם התקן לזיהוי זליגה בזרם ישר המתאים לתקן
;IEC 62955
3)מפסק מגן מטיפוס F לפי 62423 IEC ,יחד עם התקן לזיהוי זליגה בזרם ישר המתאים לתקן 62955 IEC;
ג( בנוסף לאמור לעיל, יש להתאים את אמצעי ההגנה במעלה הזינה לאמצעי ההגנה המותקנים כאמור בסעיף 6(ב(;
ד( הוראות סעיפים קטנים )א( ו-)ב( לעיל לא יחולו על מערכת טעינה המוגנת בפני חישמול באמצעות זינה צפה או הפרד מגן;
ה( נעשה שימוש באיפוס כאמצעי הגנה, יש לוודא שמקום חניית הרכב החשמלי ועמדת הטעינה מצויים בתחום השפעת הארקת היסוד של המתקן החשמלי המזין או שבוצעה השוואת פוטנציאלים מקומית, בהתאם להוראות תקנות החשמל;

פרסום

כבל הטעינה
.7
א( טעינה תבוצע באמצעות כבל המחבר בין עמדת הטעינה או התקן הטעינה לרכב החשמלי בלבד;
ב( למען הסר ספק, סעיף קטן )א( אינו חל על שיטות טעינה אלחוטיות;
ג( אורכו של הכבל לא יעלה על 8 מטרים והוא יהיה מסוג המתאים לתנאי מקום ההתקנה;
ד( על אף האמור בסעיף קטן )ג(, הותקנה עמדת טעינה הכוללת מערכת ניהול כבילה, אורכונשל הכבל יכול לעלות על 8 מטרים אך לא יעלה על 10 מטרים;

מחבר לרכב חשמלי ובית תקע של עמדת טעינה תקע ובית תקע בהתקן טעינה
.8
א( במקום ציבורי, עמדת טעינה בזרם חילופין )מצב פעולה 3 – 3 MODE )תכלול בית תקע או מחבר לרכב חשמלי מטיפוס 2) 2 Type )לפי 62196 IEC;
ב( במקום שאינו ציבורי, מחבר לרכב חשמלי או בית תקע של עמדת טעינה בזרם חילופין יהיו ;)Type 2 או Type 1( 2 או 1 מטיפוס
)ג( מחבר לרכב חשמלי בעמדת טעינה בזרם ישר )מצב פעולה 4 – 4 MODE )יהיה לפי;IEC 62196

תקע ובית תקע בהתקן טעינה
.9
א( תקע של התקן טעינה יעמוד בדרישות ת"י 60309 וזרם הטעינה בו לא יעלה על 16 אמפר חד פזי;
ב( שימוש בהתקן טעינה שהתקע שלו אינו עונה על דרישות ת"י 60309 ייעשה כמפורט להלן:
1 )משך הטעינה לא יעלה על שעתיים רצופות;

2 )זרם הטעינה לא יעלה על 10 אמפר בחד פזי;
3 )בית תקע המותקן מחוץ למבנה אשר בו משתמשים לשם טעינת רכב חשמלי
באמצעות התקן טעינה ,יהא בעל דרגת הגנה 44 IP לפחות; דרישה זו תתקיים כאשר התקע שלוף וכאשר התקע נמצא בתוך בית התקע

ציוד מערכת הטעינה
.10
א( עמדת הטעינה או התקן הטעינה יצוידו באמצעים המאפשרים את הפעולות שלהלן:
1 )זינת רכב חשמלי בלבד;
2 )בדיקת רציפות ההארקה בין עמדת הטעינה או התקן הטעינה לרכב החשמלי וניתוק הטעינה בהיעדר רציפות;
3 )ניתוק אספקת החשמל לרכב החשמלי במקרה של ליקוי במערכת ההארקה;
4 )ניתוק אספקת החשמל לרכב החשמלי בעת שליפת התקע מבית התקע במהלך הטעינה;
5 )הימצאות מתח בבית התקע של עמדת הטעינה או התקן הטעינה או במחבר לרכב מהחשמלי שהינו חלק בלתי נפרד מעמדת הטעינה או התקן הטעינה, רק כאשר רכב חשמלי מחובר למערכת הטעינה;
6 )הגבלת זרם הטעינה בהתאם להוראות תקנות החשמל )העמסה והגנה של מוליכים מבודדים וכבלים במתח עד 1000 וולט(, התשע"ד – 2014;
7 )מניעת מעבר של אותות בקרה אל מערכת ההארקה של המתקן המזין;
ב( ציוד במערכת טעינה יהיה מוגן נגד נזק או פגיעה מכנית על ידי אחד או יותר מאלה:
1 )התקנת הציוד במקום המבטיח מניעת נזק על ידי כל גורם הצפוי מראש;
2 )התקנת הגנה מכנית נאותה המונעת פגיעה או נזק לציוד;
3 )שימוש בציוד בעל דרגת הגנה IK08 לפחות;
ג( בנוסף לאמור בסעיף קטן )ב(, ציוד של מערכת טעינה המותקנת מחוץ למבנה יהיה בעל דרגת הגנה 44 IP לפחות; דרישה זו תתקיים כאשר התקע שלוף וכאשר התקע נמצא בתוך בית התקע;
ד( במערכת טעינה המותקנת בתוך מבנה, יהא הציוד בעל דרגת הגנה IP המתאימה למקום ההתקנה;
ה( עמדת טעינה המותקנת במקום סכנה מוגברת תוגן באמצעות אמצעי הגנה המתאים לתנאי המקום;

בדיקת מערכת הטעינה
.11
א( מערכת טעינה תיבדק בידי בעל רישיון חשמלאי בודק לפני הפעלתה הראשונה ולאחר ביצוע כל שינוי יסודי בה;
ב( בנוסף לאמור בסעיף קטן )א(, מערכת טעינה תיבדק בידי בעל רישיון חשמלאי מתאים לפימהצורך ולפחות אחת לשש שנים;
ג( מפסקי מגן של מערכת הטעינה, למעט מפסק מגן המהווה חלק אינטגרלי מעמדת הטעינה
וכולל מנגנון שמבצע בדיקות בתדירות קרובה יותר, ייבדקו בהתאם לטבלה להלן:

ד( על אף האמור בסעיף קטן )ג(, מפסק מגן המשמש כהגנה בלעדית לפי תקנות החשמל )הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט(, התשנ"א-1991 ,ייבדק אחת לשנה על ידי חשמלאי בעל רישיון חשמלאי מוסמך לפחות באמצעות מכשיר בדיקה;
)ה( באחריות בעל מערכת טעינה, מחזיקה או מפעילה, לשמור את תוצאות הבדיקות ולתקן את הליקויים, באם יימצאו, ללא דיחוי.
בכבוד רב,
אינג' איגור סטפנסקי
מנהל מינהל החשמל

מכון התקנים

Print Friendly, PDF & Email

תודה שאתם מבקרים בפורטל "אייר נט ". אייר נט היינו פורטל מקצועי ומקיף לתחום האוורור ,מיזוג האוויר הקירור והחימום התעשייתי באייר נט תוכלו למצוא אינפורמציה מקצועית שחשובה לכם ומאגר ספקים גדול מתחום האוורור ,מיזוג האוויר הקירור והחימום

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

כתבות נוספות

מדריך להקמת עמדות טעינה לכלי רכב חשמליים בבתים משותפים

09/06/2024

ג'נסל ביצעה הדגמה חיה בטקסס של המערכת לאנרגיה מבוזרת (DER) על בסיס מימן שפי...

23/05/2024

שימוש ברכבים חשמליים בחצור - חסכון משמעותי

09/05/2024

הצעה להתקן בטיחות שיתריע מפני נגיעה בגוף מתכתי מחושמל או העדר הארקה ברכב חש...

15/04/2024

כל בניין חדש בישראל יחויב בהכנה של תשתית טעינה לכלי רכב חשמליים.

03/04/2024

התקנת עמדות טעינה לרכבים במקרה שאין מספיק אספקת חשמל

03/04/2024

מדריך להקמת עמדות טעינה לכלי רכב חשמליים בבתים משותפים

09/06/2024

ג'נסל ביצעה הדגמה חיה בטקסס של המערכת לאנרגיה מבוזרת (DER) על בסיס מימן שפי...

23/05/2024

שימוש ברכבים חשמליים בחצור - חסכון משמעותי

09/05/2024

הצעה להתקן בטיחות שיתריע מפני נגיעה בגוף מתכתי מחושמל או העדר הארקה ברכב חש...

15/04/2024

תמיד לדעת לפני כולם

השארו מעודכנים

השאירו פרטים לקבלת עידכונים למייל

בחרו תחום