תדיראן הולדינגס מציגה את תוצאותיה הכספיות לרבעון רביעי ולכל שנת 2018

ברבעון הרביעי של שנת 2018 החברה מציגה שיפור בכל הפרמטרים התפעוליים ובשיעורם

 

ההכנסות ברבעון הרביעי הסתכמו בכ-177.2 מיליון ₪, צמיחה של כ-16.3%, והרווח הנקי ברבעון זה הסתכם בכ-18.3 מיליון ₪, צמיחה של כ-50.9% לעומת הרבעון המקביל אשתקד

פרסום

 

מחזור המכירות בשנת 2018 הסתכם לכ-791.5 מיליון ₪ לעומת סך של כ-812.5 מיליון ₪ בשנת 2017, קיטון של כ-2.6% הנובע בעיקר מירידה בהיקף המכירות הכספי הכולל בענף המיזוג בישראל כתוצאה ממזג אויר נוח יחסית

 

לדברי משה ממרוד, מנכ"ל החברה ובעל השליטה: "אנו שמחים לסכם את שנת 2018 ובמיוחד את הרבעון הרביעי של השנה. ברבעון זה נרשם שיא במכירת מזגנים בהשוואה לרבעונים מקבילים וחל שיפור בכל המדדים התפעוליים. אנו מקווים כי מגמות אלו ימשכו ביתר שאת בשנת 2019.

בשנה זו, לראשונה, התחלנו פעילות עם ספק נוסף בתחום המיזוג הביתי, על מנת לשפר את הצעת הערך לצרכן. זאת, בהמשך לקשר ארוך הטווח עם Gree, יצרן המזגנים הגדול בעולם.

בנוסף, השקנו את הפעילות הבינלאומית ואנו מצויים בתחילתו של מהלך היציאה לחו"ל, באופן שימקסם את היתרונות היחסיים שלנו בתחום מיזוג האוויר. אנו מאמינים כי ניתן לבסס פעילות שתפנה לשווקים פוטנציאלים משמעותיים בחו"ל.

בתחום ההתייעלות האנרגטית הכרנו לראשונה ברווח מפרויקט בתי החולים הממשלתיים. פרויקט אסטרטגי וארוך טווח זה מתקדם בהתאם לציפיותינו, והוא עתיד להמשיך ולהניב רווחים עד שנת 2033. הקבוצה פועלת להרחבת הפעילות בתחום ההתייעלות האנרגטית לפרויקטים נוספים.

במקביל לעשייה המרובה בכל מגזרי הפעילות, ומתוך מטרה להמשיך ולהשיא ערך לכלל בעלי המניות, אנו ממשיכים לבחון הזדמנויות לפיתוח מנועי צמיחה משיקים לתחומי הליבה שלנו."

 

תדיראן הולדינגס מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון רביעי ולכל שנת 2018, להלן עיקרי התוצאות:

 

 

להלן תמצית תוצאות הפעילות לשנת 2018 ולרבעון הרביעי (בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2017):

 

מחזור המכירות ברבעון הרביעי של שנת 2018 הסתכם לסך של כ-177.2 מיליון ש"ח לעומת סך של כ-152.5 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-16.3%. הגידול נבע, בין היתר, כתוצאה מעיתוי החגים וכן מתנאי מזג אוויר תומכים לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

 

מחזור המכירות בשנת 2018 הסתכם לכ-791.5 מיליון ש"ח לעומת סך של כ-812.5 מיליון ש"ח בשנת 2017, קיטון של כ-2.6%. הקיטון נבע בעיקר מירידה בהיקף המכירות הכספי הכולל בענף המיזוג בישראל (שלהערכת החברה הסתכמה בכ-12.4%). הקיטון בענף המיזוג בישראל נבע, בין היתר, כתוצאה ממזג אויר נוח יחסית ברבעון השלישי של שנת 2018 לעומת התקופה המקבילה אשתקד, התחזקות נתח השוק של המזגנים העיליים הקטנים וכן בעקבות ההאטה בשוק הנדל"ן למגורים.

 

הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של שנת 2018 הסתכם לכ-46.1 מיליון ש"ח לעומת סך של כ-37.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-22.5%. שיעור הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של שנת 2018 עמד על כ-26.0%, לעומת שיעור של כ-24.7% בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח הגולמי ברבעון הרביעי של שנת 2018 לעומת התקופה המקבילה אשתקד, נבע בעיקר מגידול בהיקף המכירות ברבעון הרביעי של שנת 2018 וכן מהכרה לראשונה ברווח בסך של כ-5.3 מיליון ש"ח בגין פרויקט התייעלות אנרגטית בבתי החולים.

 

הרווח הגולמי בשנת 2018 הסתכם לכ-202.1 מיליון ש"ח לעומת סך של כ-201.5 מיליון ש"ח בשנת 2017, גידול של כ-0.3%. שיעור הרווח הגולמי בשנת 2018 עמד על כ-25.5% לעומת שיעור רווח גולמי בשנת 2017 שעמד על כ-24.8%.

הגידול בשיעור הרווח הגולמי בשנת 2018 לעומת שנת 2017 נבע בעיקר מירידה בהיקפי המבצעים, לרבות מבצעי הרחבת אחריות, בשנת 2018 לעומת שנת 2017.

 

ה-EBITDA ברבעון הרביעי של שנת 2018 הסתכמה לכ-24.4 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-17.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 36.8%. שיעור ה-EBITDA ברבעון הרביעי של שנת 2018 עמד על 13.8% בהשוואה ל-11.7% בתקופה המקבילה אשתקד.

 

ה-EBITDA בשנת 2018 הסתכמה לכ-97.0 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-105.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של 8.3%. הקיטון ב-EBITDA בשנת 2018 נבע מקיטון בהיקף המכירות בשנת 2018, גידול בהוצאות המכירה ושיווק, בין היתר בהוצאות שכר עבודה בגין הפעילות הבינלאומית ועלייה בהוצאות הפרסום וכן מגידול בהוצאות מחקר ופיתוח. שיעור ה-EBITDA בשנת 2018 עמד על 12.3% בהשוואה ל-13.0% בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הקיטון ב-EBITDA נבע מהכנסה חד פעמית בסך של 3.2 מיליון ש"ח בשנת 2017 בגין עליה לשליטה באסקו-טק בע"מ (לשעבר תי.פי.וי בע"מ) ובנטרול הכנסה זו, שיעור ה-EBITDA בשנת 2017 היה נעמד על כ-12.6%.

פרסום

 

הוצאות אחרות בשנת 2018 הסתכמו בכ-6.7 מיליון ש"ח בעוד שבתקופה המקבילה אשתקד לא היו הוצאות אחרות. ההוצאות האחרות נבעו מרישום הפחתה לירידת ערך מלאה בגין השקעה של הקבוצה בחברת עין ורד.

 

הוצאות מימון, נטו בשנת 2018 הסתכמו בכ-7.0 מיליון ש"ח לעומת סך של כ-13.0 מיליון ש"ח בשנת 2017 קיטון של כ- 46.3%. עיקר הקיטון נבע מרישום הכנסות בגין הגנות מט"ח בתקופת הדוח לעומת רישום הוצאות בגין הגנות מט"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

הרווח הנקי ברבעון הרביעי של שנת 2018 הסתכם לכ-18.3 מיליון ש"ח, בהשוואה לרווח נקי של כ-12.1 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-50.9%. שיעור הרווח הנקי ברבעון הרביעי של שנת 2018 עמד על 10.3% בהשוואה לשיעור של 8.0% בתקופה המקבילה אשתקד.

 

הרווח הנקי בשנת 2018 הסתכם לכ-60.2 מיליון ש"ח, בהשוואה לרווח נקי של כ-72.3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ-16.7%. שיעור הרווח הנקי עמד על 7.6% בהשוואה לשיעור של 8.9% בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון ברווח הנקי הושפע מהוצאות אחרות בשנת 2018 ומנגד הכנסות אחרות בשנת 2017, כאמור לעיל. בנטרול גורמים חד פעמיים אלה, הרווח הנקי של הקבוצה ירד ב-3.2%.

 

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בשנת 2018 – לקבוצה תזרים שלילי מפעילות שוטפת בסך של כ-0.7 מיליון ש"ח בהשוואה לתזרים חיובי מפעילות שוטפת של 82.4 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון בשנת 2018 נבע בעיקר מעלייה ביתרת המלאי בתקופת הדוח לעומת ירידה ביתרת המלאי בתקופה המקבילה אשתקד, מעלייה מתונה יותר ביתרת הזכאים ויתרות זכות בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד, מירידה משמעותית יותר ביתרת התחייבויות לספקים ולנותני שירותים בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד ומירידה ברווח הנקי. להערכת הנהלת הקבוצה, תזרים המזומנים השלילי מפעילות שוטפת אינו מתמשך.

 

דיבידנד – החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד נוספת בסך של 19 מיליון ש"ח ובסה"כ 30 מיליון ש"ח בגין רווחי שנת 2018 – תשואה של כ-4.2% ביחס לשווי השוק הנוכחי של החברה.

 

Print Friendly, PDF & Email

תודה שאתם מבקרים בפורטל "אייר נט ". אייר נט היינו פורטל מקצועי ומקיף לתחום האוורור ,מיזוג האוויר הקירור והחימום התעשייתי באייר נט תוכלו למצוא אינפורמציה מקצועית שחשובה לכם ומאגר ספקים גדול מתחום האוורור ,מיזוג האוויר הקירור והחימום

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

כתבות נוספות

תדיראן בגיוס ענק של 155 מיליון שקל: מה תעשה בכסף?

15/07/2024

חברת תדיראן תייצר מזגנים עם טכנולוגיית VRF

26/06/2024

מנוע המדחס של מיצובישי זוכה בפרס הגבוה ביותר

16/06/2024

פטנט ייחודי המאפשר יעול מערכות מיזוג האוויר מבוססות צילרים בבניינים מסחריים...

10/06/2024

מצננים יבשים של Lu-Ve במגוון עוצמות קול

01/06/2024

לנוקס וסמסונג יוצרות מיזם משותף בארה"ב

28/05/2024

תדיראן בגיוס ענק של 155 מיליון שקל: מה תעשה בכסף?

15/07/2024

חברת תדיראן תייצר מזגנים עם טכנולוגיית VRF

26/06/2024

מנוע המדחס של מיצובישי זוכה בפרס הגבוה ביותר

16/06/2024

פטנט ייחודי המאפשר יעול מערכות מיזוג האוויר מבוססות צילרים בבניינים מסחריים...

10/06/2024

תמיד לדעת לפני כולם

השארו מעודכנים

השאירו פרטים לקבלת עידכונים למייל

בחרו תחום