או.פי.סי אנרגיה פותחת את שנת 2024 עם צמיחה של כ-25% ב-EBITDA המתואם לכ-345 מיליון ש"ח

 

במגזר ה-Energy Transition בארה"ב החברה ממשיכה להציג EBITDA חזק ויציב של 178 מיליון ש"ח

החברה נמצאת במומנטום עסקי משמעותי ועדכנה לאחרונה, בין היתר, על מזכר עקרונות עם קרן אמריקאית להשקעה בפעילות האנרגיה המתחדשת בארה"ב, וכן על מזכר הבנות עם אינטל להקמת תחנת כוח בהספק של עד 650 מגה וואט

פרסום

גיורא אלמוגי, מנכ"ל או.פי.סי אנרגיה: "אנו פותחים את הרבעון הראשון של שנת 2024 עם גידול בהכנסות ועליה של 25% ב- EBITDAהמתואם ועם מומנטום עסקי משמעותי שיתמוך בהמשך צמיחת החברה בשנים הבאות.

בארה"ב, אנו רואים עלייה בביקוש לחשמל אשר צפויה להתגבר בשנים הקרובות בשל מגמות חשמול בתחבורה, בנדל"ן ובתעשייה, וכן עקב גידול דרמטי בביקוש לחשמל בסקטור ה-Data Center, בשל המעבר ל"ענן" וצמיחה בפעילות האינטליגנציה המלאכותית (AI). במקביל, ישנה ירידה בהספק הזמין כתוצאה מסגירת תחנות כוח קונבנציונליות ישנות, לא יעילות ומזהמות (בעיקר תחנות כוח המונעות פחם). הגידול בביקוש לחשמל מאופיין בצריכה קבועה בכל שעות היממה וייצור חשמל באנרגיה מתחדשת איננו מספק פתרון לצרכנים אלו. כבר היום אנו רואים כי הפער ההולך וגדל בין הביקוש להיצע  תומך במרווחי החשמל, למרות ירידה במחירי הגז הטבעי בחורף האחרון. להערכתנו, מגמה זאת תלך ותגבר ותתמוך בעליית מרווחי האנרגיה ובעליית מחירי הזמינות בארה"ב.

מבחינת העשייה העסקית, לאחרונה חתמה חברת הבת CPV על מזכר עקרונות עם קרן השקעות אמריקאית, לפיו הקרן תשקיע כ-300 מיליון דולר בפעילות האנרגיה המתחדשת של החברה בארה"ב לפי שווי של כ- 620 מיליון דולר "לפני הכסף". ההשקעה של הקרן בפעילות האנרגיה המתחדשת של CPV תתמקד בהמשך צמיחה, ומאפייני הקרן שמשקיעה לטווח ארוך מתאימים לאסטרטגיית ההשקעה של אופיסי. כמו כן, לפני שבוע הודענו על השלמת ההפעלה המסחרית של הפרויקט הסולארי Stagecoach בהספק של 102 מגה וואט בג'ורג'יה וחתימה על הסכם עם שותף מס של כ-52 מיליון דולר.

בישראל, התקשרנו לאחרונה עם חברת אינטל במזכר הבנות, לפיו נקים בחצר המפעל תחנת כוח בהספק של עד 650 מגה וואט, שתספק חשמל למתקני אינטל בקרית גת לתקופה של 20 שנה.

בנוסף, התקשרנו בהסכם עם חברת פרטנר לצורך מכירת חשמל ללקוחות פרטנר. לאחרונה התקבלה החלטה שתאפשר למכור חשמל גם לצרכנים ביתיים ללא מונה חכם, דבר שיגדיל באופן משמעותי את פוטנציאל הלקוחות הביתיים, כך שנוכל באמצעות הסכם זה להמשיך ולהעמיק את גיוון הלקוחות.

מבחינה פיננסית, לחברה רמת נזילות גבוהה וגמישות פיננסית המבטיחה את יכולתה לממש את תוכניות הצמיחה לשנים הבאות.

נמשיך לבחון שותפויות ועסקאות חדשות, כמו גם פיתוח פרויקטים קיימים, כדי לספק חשמל בארץ ובארה"ב ולייצר ערך למשקיעים".

 

חברת או.פי.סי אנרגיה בע"מ (אפסאTASE: ), דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון לשנת 2024.

 

 

עיקרי התוצאות לרבעון הראשון לשנת 2024

ההכנסות ברבעון גדלו בכ-22.9% לכ-638 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-519 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. בישראל ההכנסות גדלו בכ-14.7% לכ-532 מיליון ש"ח, לעומת כ-464 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מהפעלתה המסחרית של תחנת צומת בתום הרבעון השני של שנת 2023, ומאיחוד של תחנת גת החל מהרבעון השני של שנת 2023. הגידול קוזז מירידה מתונה בתעריף הייצור ומירידה בצריכת הלקוחות. בארה"ב ההכנסות גדלו בכ-92.7% לכ-106 מיליון שקל, לעומת כ-55 מיליון שקל, בעיקר בעקבות איחוד לראשונה והפעלה מסחרית של הפרויקטים Mountain wind ו-Maple Hill החל מהרבעון השני והרביעי של 2023 בהתאמה, וכן מגידול בהכנסות בהיקף השירותים שניתנו לפרויקטים.

ה-EBITDA המתואם של החברה ברבעון גדל בכ-25.5% לכ-345 מיליון ש"ח, לעומת כ-275 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. מתוך סכום זה:

  • בישראל, ה-EBITDA צמח ברבעון בכ-44% לכ-170 מיליון ש"ח לעומת כ-118 מיליון ש"ח ברבעון הראשון אשתקד. הגידול נובע בעיקר מאיחוד לראשונה של תחנת גת, מהפעלתה המסחרית של תחנת צומת, מגידול במרווח האנרגיה, בין היתר בשל כניסת הסכמי אנרג'יאן לתוקף מתום הרבעון הראשון של 2023. כמו כן, במהלך הרבעון הראשון של 2024 התקבל פיצוי מקבלן ההקמה של תחנת הכוח צומת בגין אבדן רווחים בשל עיכוב במועד ההפעלה המסחרית ובמהלך הרבעון הראשון של 2023 הוכר פיצוי מאנרג'יאן.
  • בארה"ב ה-EBITDA גדל ברבעון בכ-8.5% לכ-178 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-164 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מפעילות האנרגיות המתחדשות בארה"ב, בעיקר בשל האיחוד לראשונה וההפעלה המסחרית של הפרויקטים Mountain wind ו-Maple Hill ברבעון השני והרביעי של 2023, בהתאמה. לצד זאת, פעילות ה-Energy Transition שמרה ברבעון על יציבות לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

הרווח מפעולות רגילות ברבעון קטן בכ-12.7% לכ-103 מיליון ש"ח, לעומת כ-118 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מגידול בהוצאות אחרות נטו, בשל הפסד מירידת ערך מוניטין בג'ינרג'י בסך של כ-25 מיליון שקל ומירידת ערך בסך של כ-31 מיליון ש"ח בגין חדרה 2 על רקע החלטת הממשלה לבטל את התוכנית.

ה-FFO ברבעון עלה בכ-33% לכ-262 מיליון ש"ח, לעומת כ-197 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, מתוכו כ-209 מיליון ש"ח בישראל, וכ-90 מיליון ש"ח בארה"ב. הגידול ב-FFO נובע בעיקר מהצמיחה בפעילות בישראל, כאמור.

החברה רשמה ברבעון הראשון לשנת 2024 רווח נקי של כ-15 מיליון ש"ח לעומת כ-79 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2023. הקיטון ברווח הנקי נובע בעיקר מגידול בהוצאות אחרות נטו, בשל הפסד מירידת ערך מוניטין בג'ינרג'י ומירידת ערך בגין חדרה 2, כאמור לעיל.

הרווח הנקי המתואם המיוחס לבעלי המניות הסתכם ברבעון הראשון לשנת 2024 לכ-26 מיליון ש"ח, לעומת כ-103 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

פרסום

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה, נכון ל-31.3.2024 עלה לכ-3.89 מיליארד ש"ח, לעומת כ-3.85 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2023.

(*) EBITDA  מתואם בהודעה זו  משמעו ה-EBITDA לאחר איחוד יחסי מתואם

 

אירועים אחרונים:

במאי 2024 חברה בת של קבוצת CPV התקשרה בהסכם השקעת Equity Tax מחייב עם שותף מס לטובת פרויקט Stagecoach, בהיקף של כ-52 מיליון דולר, זאת לאחר שהפרויקט הגיע להפעלה מסחרית ברבעון השני של 2024. על פי הסכם ההשקעה, השקעת שותף המס בפרויקט הועמדה בחלקה (כ-43 מיליון דולר) והיתרה (כ-9 מיליון דולר) תועמד בהמשך כתלות בייצור של הפרויקט, על פני תקופה של 10 שנים.

באפריל 2024 חברת הבת CPV חתמה על מזכר עקרונות בלתי מחייב עם קרן השקעות אמריקאית הפועלת בתחום התשתיות, לפיו הקרן תשקיע 300 מיליון דולר בפעילות האנרגיה המתחדשת של CPV, שמהותה הפעלה, הקמה ופיתוח של פרויקטים באנרגיה מתחדשת בארה"ב. בהתאם למזכר העקרונות, הקרן האמריקנית תשקיע את הסכום האמור בתמורה להקצאה של 32.6% מהזכויות הרגילות בפעילות האנרגיה המתחדשת של CPV בארה"ב, בעסקה המשקפת לפעילות שווי של כ-620 מיליון דולר "לפני הכסף".

באפריל 2024 דחתה ממשלת ישראל תכנית להקמת תחנת כוח על קרקע הצמודה לתחנת הכוח בחדרה. זאת לאחר אישור התכנית ע"י הות"ל מחודש מרץ 2024. החברה לומדת את הדברים ובהתאם תשקול נקיטת פעולות בעניין לרבות צעדים משפטיים.

מרץ 2024 עדכנה או.פי.סי אנרגיה כי חברת בת (מוחזקת ב-80% בעקיפין) התקשרה עם אינטל, לקוח קיים של החברה, במזכר הבנות בלתי מחייב לפיו חברת הבת תקים ותתפעל תחנת כוח בהספק של לפחות 450 מגה וואט (להערכת החברה עד 650 מגה וואט), אשר תספק חשמל למתקני אינטל בקרית גת, לרבות הרחבת המתקנים המוקמת בימים אלה, לתקופה של 20 שנים ממועד ההפעלה. החברה מעריכה כי עלות ההקמה נאמדת בטווח של כ-1.3-1.4 מיליון דולר למגה וואט וכי בכפוף להשלמת הליכי הפיתוח והתכנון צפוי הפרויקט להבשיל לשלב ההקמה במהלך שנת 2026.

בפברואר 2024 חברת בת (מוחזקת בעקיפין על ידי החברה ב-80%) התקשרה בהסכם עם חברת פרטנר לצורך מכירת חשמל לצרכני פרטנר שהינם צרכנים ביתיים ועסקים קטנים (SMB). בהתאם להסכם, חברת הבת תספק חשמל ללקוחות פרטנר בכמויות

Print Friendly, PDF & Email

תודה שאתם מבקרים בפורטל "אייר נט ". אייר נט היינו פורטל מקצועי ומקיף לתחום האוורור ,מיזוג האוויר הקירור והחימום התעשייתי באייר נט תוכלו למצוא אינפורמציה מקצועית שחשובה לכם ומאגר ספקים גדול מתחום האוורור ,מיזוג האוויר הקירור והחימום

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

כתבות נוספות

קבוצת הפניקס תשקיע כ-100 מיליון אירו בפרויקטי אנרגיה מתחדשת של החברה בחו"ל

03/06/2024

אלקטרה פאוור: העלייה במכירות החשמל הביתי פיצתה על הירידה במכירות הגפ"מ

28/05/2024

או.פי.סי אנרגיה פותחת את שנת 2024 עם צמיחה של כ-25% ב-EBITDA המתואם לכ-345 ...

23/05/2024

התכנית הראשונה להקמת תחנת כוח סולארית ואגירה בערבה במסגרת תכנית המתאר הארצי...

20/05/2024

אנרגיה סולארית מספקת 73% מצרכי האנרגיה של TRU

16/05/2024

מיזם חדש לטכנולוגית אגרו-וולטאי שנחנך בקניה בינואר 2024

07/05/2024

קבוצת הפניקס תשקיע כ-100 מיליון אירו בפרויקטי אנרגיה מתחדשת של החברה בחו"ל

03/06/2024

אלקטרה פאוור: העלייה במכירות החשמל הביתי פיצתה על הירידה במכירות הגפ"מ

28/05/2024

או.פי.סי אנרגיה פותחת את שנת 2024 עם צמיחה של כ-25% ב-EBITDA המתואם לכ-345 ...

23/05/2024

התכנית הראשונה להקמת תחנת כוח סולארית ואגירה בערבה במסגרת תכנית המתאר הארצי...

20/05/2024

תמיד לדעת לפני כולם

השארו מעודכנים

השאירו פרטים לקבלת עידכונים למייל

בחרו תחום